DIÓHÉJBOLT.HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.diohejbolt.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető élelmiszer csomagküldő-kiskereskedelem útján történő megrendelésének (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.
 
Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Fogalmak

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.


1. Szolgáltatói adatok

Cégnév: DIÓHÉJBOLT Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Országbíró u. 38. III/61., Magyarország

Adószám: 25726132-2-41

Cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-09-285882

Elektronikus elérhetőség: info@diohejbolt.hu

Szerződés nyelve: magyar

Telefonos elérhetőség: +36 70 636 59 17

Kapcsolattartó: Treiber Daniella

2.Megrendelő

Az a felhasználó aki a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel, vásárol.


3. ÁSZF hatálya, módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

4. A diohejbolt.hu Szolgáltatása

4.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató Honlapja az internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. A szállítás költségét a honlapon tünteti fel a Társaság.

4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás azon felhasználók számára érhető el, akik betöltötték a 18. életévüket, illetve nem természetes személy esetén jogszerűen bejegyzettek.

5. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés létrejötte

5.1 Vásárlás folyamata

A Szolgáltató által kínált termékek az „Ínyencségek” menüpont alatt található termékkatalógusból választhatók ki, a „Kosárba rak!” gomb megnyomásával. A „Kosárba” helyezett termékeket az adatok ellenőrzését követően a „Megrendelés folytatása” gomb megnyomását követően 3 lépésben valósítható meg a vásárolás.

  1. Megrendelő adatai

 A *-gal megjelölt kötelező adatok megadása kötelező. A felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási, illetve egyéb problémákért és esetleges többletköltségekért és/vagy károkért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

A Szolgáltatás megrendelése és teljesítése közötti időpontban történt, a kiszállítást érintő adatmódosításokat azonban a Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett sem tudja minden esetben nyomon követni, így az abból eredő esetleges kellemetlenségekért, késedelemért és károkért felelősséget nem vállal.

  1. Fizetés, szállítás

Megrendelt szolgáltatás ellenértékét Megrendelőnek a Szolgáltató által meghatározott bankszámlára történő előre utalással kell teljesítenie. A házhozszállítás díját a megrendelés végleges jóváhagyásakor a Honlap kijelzi a felhasználó számára.
Nagykereskedelmi értékesítés esetén a fizetés és szállítás feltételeiről a Felek egyedi megállapodást köthetnek.

A Szolgáltató számlát küld a szolgáltatás megrendelője részére a fizetési kötelezettség teljesítése után.

Amennyiben a rendelés ellenértéke részben vagy egészben nem került a tervezett kiszállítási napig átutalásra, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott rendelés teljesítését, illetve kézbesítését az ellenérték hiánytalan kifizetéséig. A megrendelést leadó felhasználó a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja, amennyiben annak tartalmával vagy bármely tételével elégedetlen. A webshopon keresztüli rendelés esetén kiszállítást kizárólag Magyarország határain belül vállalunk.

  1. Összesítés, megrendelés

Megrendelő a megadott adatok ellenőrzését követően tudja jóváhagyni megrendelését.

5.2 A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte

A felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a megrendelésének leadásával, illetve a jelen ÁSZF valamint ezzel egyidejűleg a Szabályzat elfogadásával írásbeli szerződést köt a Szolgáltatóval. A szerződés tárgya a felhasználó által a Honlapon keresztül megrendelt termékek megvásárlása és csomagküldő-kiskereskedelem keretében történő házhozszállítása.

A Szolgáltató nem felel szerződésszegésért, illetve a nem szerződésszerű teljesítésért azon esetekben, amelyek a Szolgáltató által elháríthatatlan külső okra vezethetők vissza.

Abban az esetben, ha bármely okból kifolyólag a Szolgáltató részben vagy egészben nem tud eleget tenni a leadott megrendelésnek, arról – az akadály felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül - e-mailen és/vagy telefonon értesíti a megrendelést leadó regisztrált felhasználót. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségvédelmi, rendelkezésre állási, élelmiszerbiztonsági vagy egyéb megfontolásból saját belátása szerint a regisztrált felhasználó által leadott rendelést illetően változtatásokat tegyen.
Ilyen esetben a Szolgáltató a tőle elvárható mértékben igyekszik előre tájékoztatni a változásokról a megrendelést leadó felhasználót, illetve a tőle elvárható mértékben igyekszik a változással érintett rendelési tételért kárpótolni. Amennyiben a megrendelést leadó felhasználó nem találja kielégítőnek a Szolgáltató által felajánlott élelmiszert, elállhat a szerződéstől és a Szolgáltató törli a megrendelését.

5.3 Megrendelések egyeztetése, törlése

A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a felhasználó adatai nem egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés érdekében.

A megrendelés visszavonását vagy módosítását az azt leadó felhasználó legkésőbb a megrendelés tervezett szállítási időpontját 36 órával megelőzően lehet jelezni a Kapcsolattartónak.
 
5.6 Termékek ára

A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében vásárlásra felajánlott élelmiszereket a Honlapon feltüntetett árakon kínálja, amelyek magukba foglalják az általános forgalmi adót. A Szolgáltató ezen árakat jogosult bármikor megváltoztatni azzal, hogy azok a Honlapon történő közzétételük időpontjától hatályosak, de a már véglegesen jóváhagyott rendelések ellenértékét nem befolyásolják.

Amennyiben a Honlapon valamely rendszerhibából vagy külső körülményből adódóan nem a tényleges ár került feltüntetésre, így különösen a nyilvánvalóan túl alacsony az ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás árral érintett tétel(ke)t a hibás áron értékesíteni a leadott megrendelés keretében, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítését a megrendelésnek, amelyet a megrendelést leadó felhasználó elfogadhat vagy visszautasíthat a megrendelését képező további tételekre vonatkozó rendelés fenntartásával vagy a teljes rendeléstől történő elállás mellett.

Az árak forintban értendőek. Abban az esetben, ha a megrendelő egyéb valutával óhajt fizetni, az aktuális MNB árfolyam alapján kerül átváltásra a fizetett összeg.

5.7. Megrendelések házhozszállítása

A házhozszállítás részletes leírását és annak költségét a Honlapon teszi közzé a Szolgáltató, amelyek jelen ÁSZF részét képezi.

6. Vásárló jogai, kötelezettségei. Elállási jog gyakorlása

A megrendelést leadó felhasználó a megrendelés kézbesítését követően a leadott rendelés azon tételeit, amelyek jellegüknél fogva nem gyorsan romlandóak 8 munkanapon belül visszaküldheti a Szolgáltató részére a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ra tekintettel. A visszaküldés költségei a megrendelést leadó felhasználót terhelik. A Szolgáltató a visszaküldött tételeket tartalmazó csomag felbontásáról és a tételekről fényképet készít az esetleges viták elkerülése érdekében. A Szolgáltató köteles a megszabott határidőn belül visszaküldött tételek ellenértékét a visszaküldött csomag kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül visszafizetni a megrendelést leadó felhasználónak átutalással teljesített fizetés esetén a felhasználó bankszámlaszámára történő visszautalással, készpénzes fizetés esetén a felhasználó választása szerint banki átutalással a felhasználó által megjelölt bankszámlaszámra vagy készpénzben.

7. Honlap használata, folyamatos működése

A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további feltételek és információk a Honlapon megtalálhatóak és jelen ÁSZF részét képezik.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.

8. Szerzői jogok

Honlapon teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap főoldalára vezet, a Honlap belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Szolgáltató előzetes jóváhagyása mellett.
Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

9. Termékeket ábrázoló képek

A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem tud vállalni. A Honlapon található, információkat legjobb tudása és meggyőződése szerint közöli a Szolgáltató.
10. Jogvita

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybevevő felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
 

Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az info@diohejbolt.hu e-mail címre.

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Adatvédelmi Tájékoztató